Frequente vragen

Hoe word ik lid?

Lidmaatschap wordt aangevraagd via de website. Uw aanvraag, met de noodzakelijke aanbeveling door 1 of 2 leden,  wordt op de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor, om een aanvraag tot lidmaatschap al of niet te aanvaarden. 

Zijn mijn gegevens veilig?  Persoonsgegevens en Privacy?

Door het lidmaatschap in Antwerpen Cultuurstad vzw verstrekt een lid een aantal persoonsgegevens aan de vereniging. Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan betreffende een natuurlijke persoon, als daar zijn: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummers, email-adressen, bankrekening-nummer en dergelijke.
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden, zoals:

  • die doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft gegeven (Bv. gebruik van uw e-mailadres, als u er voor geopteerd hebt om informatiebrieven omtrent onze activiteiten te ontvangen via dit kanaal)
  • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan we onderworpen zijn.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij:

  • we wettelijk verplicht worden om dat te doen,
  • ons dat wettelijk toegestaan wordt,
  • aan onderaannemers, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bv. elektronische archivering), om ze te updaten (bv.aan Bpost, wanneer brieven teruggestuurd worden ingevolge adreswijziging),
  • u voorafgaand toestemming gaf.

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze  – net zoals wij – uw gegevens op een veilige manier verwerkt, door de nodige maatregelen te nemen om ze te beschermen.

Deze website heeft een SSL-beveiliging

Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap? Wat moet ik doen?

Na de uitnodiging van de raad van bestuur kan u inschrijven. Inschrijven gebeurt op één naam voor twee personen. Een jaarlijkse bijdrage van 70€ lidgeld op rekeningnummer BE08 4131 1935 4113  t.a.v. Antwerpen Cultuurstad vzw, volstaat om uitgenodigd te worden op al onze activiteiten. Alleenstaande leden hebben de mogelijkheid een tweede persoon mee te betrekken. 

Over welke periode loopt mijn lidmaatschap?

De lidmaatschapsperiode loopt sinds corona van 1 juli tot 30 juni.  Wie na de jaarwisseling inschrijft betaalt slechts de helft van het lidgeld nl. 35€. 

Kan ik mijn lidgeld terugvorderen?

Betaald lidgeld wordt niet terugbetaald.

Wat mag ik verwachten van de activiteiten?

Inhoudelijk gaat de aandacht uit naar kunst en cultuur: beeldende kunst, podiumkunsten, geschiedenis, literatuur, culturele evenementen, historische opvoeringen, architectuur, muziek e.a.. Elk jaar streven we naar een aanbod van een tiental originele activiteiten met een culturele meerwaarde. Daguitstappen en één buitenlandse culturele reis ( 4-5 dagen) horen daarbij. Een ledenfeest in mei wil de kers op de taart zijn. We rusten in juli en augustus: gedurende die periode worden er geen activiteiten of uitstappen gepland.

Hoe kom ik het programma te weten?

Ongeveer één maand vóór de activiteit ontvangt u de nodige informatie.   Meestal gebeurt dit via mail, soms via de post en in elk geval altijd in de agenda op de website. In de agenda op de website  worden ook toekomstige activiteiten gepost zodra bestemming, inhoud en datum vaststaan. Tzt. is ook de datum vermeld waarop de uitnodiging wordt verstuurd, meestal op maandagnamiddag  ca. vier weken vóór de activiteit.

Hoe schrijf ik in op een activiteit?

Inschrijven op de activiteiten kan enkel door betaling. Elke betaling moet de naam van het ingeschreven lid vermelden (als titularis van de rekening of in de mededeling), de omschrijving van de activiteit  én de naam van de deelnemers. Een succesvolle inschrijving wordt niet bevestigd; ingeval van een “wachtlijst-situatie” vertrekt wel een bericht.  Betaald inschrijvingsgeld wordt bij annulering van de deelname niet teruggestort (behalve niet-gemaakte kosten).

Kan ik aan elke activiteit deelnemen?

In de meeste gevallen kan aan elke activiteit worden deelgenomen, maar soms geldt er een beperking in het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld bij het bezoeken van kleine ruimtes zoals kunstateliers, een maximum aantal personen per gids, een beperkt aantal beschikbare gidsen, of een beperkt aantal plaatsen bij transport. De betalingsvolgorde is dan bepalend voor de deelname. Wanneer uw bankverrichting verloopt tussen verschillende banken is het raadzaam om bij uw betaling ook een mail te sturen naar info@antwerpencultuurstad.be . Verzenddatum én -uur van uw mail bepalen dan mede uw volgorde van inschrijven, op voorwaarde dat uw betaling effectief binnenloopt binnen 3 werkdagen na de mail.

Wanneer is er een wachtlijst?

Bij overboeking wordt er een wachtlijst opgemaakt, met eveneens als volgorde het betalingsmoment. De betrokkenen worden hiervan verwittigd en opnieuw gecontacteerd zodra er plaats vrijkomt. Inschrijvers die op de wachtlijst blijven en dus niet meekunnen, krijgen hun inschrijvingsgeld teruggestort.

Moet ik aan elke activiteit deelnemen?

Deelnemen aan activiteiten staat vrij en is niet verplicht.

Kan ik een niet-lid als tweede persoon op een activiteit uitnodigen?

Je kan iemand uitnodigen die geen lid is van de vzw, maar in geval van een beperking in het aantal deelnemers krijgen leden de voorrang.

Foto’s op de website?

Bij sommige activiteiten wordt een fotoreportage gemaakt, voor publicatie op de website. De beperkte beeldblokjes binnen het activiteitsverslag zijn zichtbaar voor iedereen die de website bekijkt. In die beeldblokjes komen deelnemende leden niet-gericht  aan bod.  Omtrent persoonlijke privacy-bezwaren zullen leden zich persoonlijk, tijdig én schriftelijk (evt. email) melden. Inschrijving op een activiteit betekent instemming met deze privacy-regeling.

Hoe stopt mijn lidmaatschap?

Een ontslagbrief of -mail wordt hierbij vanzelfsprekend geacht. Niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld zal 14 dagen na de eerste herinnering, gelijkgesteld worden met ontslagname. Het lidmaatschap stopt wanneer de goede naam of de werking  van de vereniging geschaad worden.